Antropogén hatásra bekövetkezett állapot-változások értékelése a karsztokon az erdők és a tavak változásai alapján

Támogató szervezet

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok)

A projekt időtartama

2009. 04. 01. – 2012. 04. 30.

Résztvevők

SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

Keveiné Bárány Ilona

Tanács Eszter


A projekt célja

Napjaink hazai és nemzetközi karsztkutatásait a karsztok érzékenysége indokolja. Az emberi tevékenység hatására módosulnak a karsztrendszerben végbement folyamatok, ami kedvezőtlen hatással van pl. a karsztvíz minőségére, ami veszélyezteti a lakosság jövőbeni vízellátását. Jelen pályázatunk a fentiek értelmében a karsztok tájhasználatának változásait vizsgálja. Célunk a globális változások tükrében, a karsztos erdőségekben és a tavakban jelenleg zajló folyamatok feltárása. A kutatás néhány nagyobb összefüggő hazai karsztterület tájhasználatát értékeli az elmúlt néhány évtizedben, különös tekintettel az erdők kiterjedésére és használatára (pl. tarvágások helye, területe, idegenhonos fafajok elterjedése, területváltozásai, stb.) és karsztos tavak állapotváltozásaira (pl. kémiai és biológiai jellemzők, eróziós talajbemosódások, mezőgazdasági művelés hatása stb.). A változásokat terepi mintavétellel, labor-elemzéssel és távérzékeléses módszerekkel értékeljük. A kutatáshoz Landsat TM, ASTER, SPOT műholdképek, erdészeti adatbázisok, archív és recens légifotók és terepmodell felhasználását is tervezzük. Várható eredmények a különböző időpontokra (pl. rendszerváltás előtti és a jelenlegi állapot) területhasználati és változás térképek elkészítése, a változási tendenciák kimutatása, a különböző területek összehasonlító értékelése, s javaslat a további tájhasználatra. Az eredményeket internetes adatbázisban rögzítjük, amely alapját képezheti egy késıbbi általános karsztos információs rendszernek.


A projekt keretében megjelent publikációk

Barta K. – Tanács E. – Samu A. – Keveiné Bárány I.: Hazai rendzinák megfeleltetése a WBR nemzetközi talajosztályozási rendszerben., Agrokémia és Talajtan.58,1.pp. 7-18., 2009

Samu A. - Bárány-Kevei I: Characterization and changes in the state of the lakes in the field of Aggtelek and Slovak Karst, Acta Climatologica et Chorologica Universitatis Szegediensis, 42-43, 121-129., 2009

Keveiné Bárány I.: Tájhasználat változások hatása a karsztokon., Tájökológiai kutatások 2010. (Szerk.: Kertész Á.). MTA FKI. Budapest. pp.125-131., 2010

Keveiné Bárány I.: Gondolatok a Közép-európai tájökológiai kutatásokról., Földrajzi Tanulmanyok 5. (Szerk.: Szilassi Péter - Henits László). Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. Században. pp. 135-142., 2010

Samu A., Bárány-Kevei I. .: A characterization of the lakes in Aggtelek and Slovak karst and changes in their state,, Karst Development 1 (1): 31-40., 2010

Samu, A., Bárány-Kevei, I.: Water quality characterization and determination of the environmental stress on the karstic lakes in Aggtelek and Slovak karst., In: Barančoková, M., Krajčí, J., Kollár, J., Belčáková, I. (eds.), Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach.ISBN 978-80-89325-16-0, 2010

Samu, A., Keveiné Bárány, I.: Jelenlegi és múltbeli állapot a Gömör-Tornai-karszt tavain a Papverme-tó példáján, Tájökológiai Lapok 8 (1): 111-121., 2010

Tanács, E. & Bárány-Kevei, I.: Patterns of tree species composition and their relation with climate and past forest management in Haragistya-Lófej forest reserve (Aggtelek Karst, Hungary., Conference Proceedings of the 1st Forum Carpaticum, Integrating Nature and Society Towards Sustainability (eds: Ostapowicz, K. & Kozak, J), 2010

Tanács, E.; Szmorad, F. & Bárány-Kevei, I.: Patterns of tree species composition in Haragistya-Lófej forest reserve (Aggtelek karst, Hungary)., in Barančoková, M.; Krajčí, J.; Kollár, J. & Belčáková, I., eds. 'Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach' Institute of Landscape Ecol., 2010

Keveiné Bárány I.: Karsztökológiai vizsgálatok az Aggteleki Karszt nyugati területein. In.: A Bakonytól Madagaszkárig. (Szerk.: Csapó T.-Kocsia S.-Puskás J.– Tóth G. – Zentai Z.). Szombathely. ISBN 978-963-9871-47-2. pp. 13-23. 2011