Dr. Kiss Márton egyetemi tanársegéd

Dr. Kiss Márton egyetemi tanérsegéd által meghirdetett projektmunka, szakdolgozat és diplomamunka témák

MSc DIPLOMAMUNKA TÉMÁK (önálló kutatás)


Ökoszisztéma-szolgáltatások térképezése
A diplommunka célja a választott ökoszisztéma-szolgáltatások számszerűsítése és térbeli megjelenítése, lehetőség szerint gazdasági értékük megadásával. A téma feldolgozása aktuális szakpolitikai célokhoz illeszkedik (EU Biodiverzitás Stratégia 2020 hazai megvalósítása, Zöld Infrastruktúra fejlesztése). A szakdolgozatban/diplomamunkában az értékelési folyamat több része is választható érdeklődéstől és háttértudástól függően (szakirodalmi feldolgozás, indikátorfejlesztés, térinformatikai elemzések/modellezés). A vizsgálat javasolt mintaterülete a Tiszai-Alföld, de önálló ötlet alapján bármilyen hazai mintaterület értékelése végezhető.

Települési zöldfelületek ökoszisztéma-szolgáltatásainak értékelése
A városi faállományok több szabályozó ökoszisztéma szolgáltatása is jól számszerűsíthető mérésekkel és célzott modellek alkalmazásával. A széndioxid-, szennyezőanyag- és csapadékvíz-megkötés elsősorban modell alapon értékelhető, az épületárnyékolással és energiamegtakarítással kapcsolatos számítások még terepi méréseket is igényelnek. A helyi vagy országos szintű döntéshozásban való alkalmazást segítheti a szolgáltatások térképezése valamint pénzbeli értékelése. Az előbbihez erősebb térinformatikai alapok, az utóbbihoz gazdaságtudományi érdeklődés szükséges. A fenti, tágabb témakörből a pontos téma egyeztetés után alakulhat ki.

Ökológiai szemléletű településtervezési eszközök és dokumentumok fejlesztése az okos város koncepció felhasználásával
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás sürgetővé teszi a megfelelő településtervezési és – rendezési eszközök kidolgozását, különös tekintettel a zöldfelületek szerepének vizsgálatára. Ez kapcsolódik az intelligens város (smart city) koncepcióhoz is. A növényzet számos szolgáltatása ugyanis tervezési elemként jól beépíthető a költséghatékony, IKTtechnológiákra épülő településüzemeltetésbe. Ez több szinten, több ezzel kapcsolatos tervezési dokumentumban megjelenhet (pl. települési klímastratégia, települési zöldfelületi terv, építészeknek szóló tervezési kritériumrendszer, stb.). A diplomamunkában ezzel kapcsolatos módszertani, megalapozó tanulmányok végezhetők, a választott, egyeztetett szűkebb témában. A vizsgálatok javasolt területe Szeged, ahol a munka az önkormányzattal és az érintett szolgáltatókkal együttműködésben zajlik, így lehetőség van az adott intézményekkel való kapcsolatépítésre, de megfelelő helyismerettel más településeken (pl. saját lakóhely) is végezhető.


BSc SZAKDOLGOZAT TÉMÁK (szakirodalmi feldolgozás, esetleg önálló kutatással)


Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelési módszerei
Ökoszisztéma szolgáltatások alatt a természet által biztosított, az emberi jólét szempontjából fontos javakat értjük. A szakdolgozatban egy választott, egyeztetett szempont szerint történhet a természet- vagy társadalomtudományos értékelési módszerek, a kutatástörténet vagy a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feldolgozása.

Erdők szénmegkötése – elmélet és gyakorlati alkalmazások
A vegetáció széndioxid-megkötése és –tárolása az egyik legfontosabb ökoszisztéma-szolgáltatás, és a klímaváltozás folyamatainak ismeretében egyre nagyobb figyelmet kap. A szakdolgozatban vállalható az elméleti (ökológiai) alapok feldolgozása, a modellezési lehetősége áttekintése vagy a gyakorlati, környezetpolitikai alkalmazások is.

A fentiek mellett önálló témával, ötlettel is lehet érdeklődni!