Táj, környezet és társadalom

Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére
2018. június 26.

baba-borito


SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
 

Szeged, 2006

 

Szerkesztette / Editors
 Kiss Andrea
Mezősi Gábor
Sümeghy Zoltán

Technikai szerkesztő / Technical editor
 Csikász Lajos

A borítót tervezte / Cover design
 Karancsi Zoltán
Kiss Andrea
Sümeghy Zoltán

A borítót készítette / Cover preparation
 Karancsi Zoltán

A kötet létrehozásában közreműködtek / Contributors
 Kevei Éva
Makra László
Rakonczai János
Tanács Eszter
Unger János

A kötetet és a rendezvényt támogatta / Sponsored by
 Geo-Karrier Központ
Otka T 049573
Otka T 046558
Quantify EU-6 Project


ISBN 963 482 782 9

© SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
© SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék


image004

 Szeretettel köszöntjük
Keveiné Bárány Ilona professzor asszonyt
születésnapja alkalmából

 Warmest Congratulations
to Professor Ilona Bárány-Kevei on Her Birthday


Előszó / Foreword


Keveiné Bárány Ilona rövid életrajza / Short Curriculum Vitae of Ilona Bárány-Kevei


Keveiné Bárány Ilona műveinek bibliográfiája / Bibliography of Ilona Bárány-Kevei


Tabula gratulatoria.


Abonyiné Palotás Jolán: A külföldi működő tőke szerepe gadaságunk fejlődésében (Role of foreign working capital in the development of Hungarian economy)


Ács Ferenc – Breuer Hajnalka: A talaj és a klíma kapcsolata Thornthwaite szempontjából (Relationship between soil and climate according to Thornthwaite)


Ali-Toudert, Fazia – Mayer, Helmut: Effects of street design on outdoor thermal comfort


Bajmócy Péter: Magyarország népességének etnikai és vallási diverzitása 1910-ben és 2001-ben (Ethnic and religious diversity of the population of Hungary in 1910 and 2001)


Balázs Réka: A kunhalmok kataszterezésének tapasztalatai a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság működési területén (Experiences of land-registering tumuli in the region of the directorate of Kiskunság National Park)


Bank Klára – Rudl József: Apró- és kisfalvak a rendszerváltás után a Dél-Dunántúlon (Transformations in rural areas after the change of the regime)


Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Pattantyús-Ábrahám Margit – Pátkai Zsolt: Ciklonpályák és frontok gyakoriságváltozása az elmúlt 50 évben az európai térségben (Frequency changes of cyclones and fronts in the last fifty years in the European region)


Becsei József: A magyarországi népesség iskolázottságának területi viszonyai (Regional differences in the educational level of the Hungarian population)


Boros Lajos: A városi tér használatához kapcsolódó konfliktusok (Conflicts related to the urban space)


Csorba Péter: Indikátorok az ökológiai tájszerkezet és tájműködés jellemzésére (Indices to evaluate the ecological landscape structure and landscape functioning)


Deák József Áron: Morfológia–talaj–növényzet kapcsolatának mintázat-vizsgálata a Dorozsma-Majsai-homokháton (Pattern research of the connection between morphology, soil and vegetation in the Dorozsma-Majsaian Sandlands)


Divéky Erika: Bioindikátorok alkalmazása a felszínközeli ózon kimutatásában (Employing bioindicators in ozone-monitoring)


Dobány Zoltán: Társadalmi-gazdasági viszonyok a Hernád völgyében a 18-19. században (Social and economic conditions of the Hernád Valley in the eighteenth-ninteenth centuries)


Dóka Richárd: A vizes élőhelyek és a szántógazdálkodás tájhasználati konfliktusa a Duna-Tisza közén (Land use conflict of wetlands and arable farming in Danube-Tisza Interfluve)


Erdősi Ferenc: A politikai földrajzi helyzet által befolyásolt közlekedésfejlesztések Görögországban (Political-geographic situation determined transport development in Greece)


Farsang Andrea – Kitka Gergely – Barta Károly: A talajerózió szerepe a talaj foszforháztartásában (The role of erosion in soil phosphorus cycle)


Félegyházi Enikő – Lóki József: A lepelhomok vizsgálata a nyírségperemi területeken (Study on the formation of sand sheet in Nyírség edge areas)


Fiala Károly – Sipos György – Kiss Tímea: Szabályozások hatására bekövetkező morfológiai változások a Tisza és a Maros alsó szakaszán (Morphological alterations due to river regulation works on the lower sections of Tisza and Maros rivers)


Géczi Róbert: A Béli-hegység földtana és geomorfológiája másfél évszázadnyi kutatás tükrében (Geology and geomorphology of the Béli Mountains in the light of 150 years of research)


Goldie, Helen S.: Mature intermediate-scale surface karst landforms in NW England and their relations to glacial erosion


Györffy János: A föld optimális torzulású ábrázolása póluspontos képzetes hengervetületben, ekvidisztáns parallelkörökkel (Representing the whole earth in a best pseudocylindrical projection with pole point and equidistant parallels)


Hajdú Zoltán: A szocialista természetátalakítás kérdései Magyarországon, 1948-1956 (Questions of socialist remaking of nature in Hungary between 1948-1956)


Hegedűs Zoltán – Duray Balázs: Talajtani vizsgálatok szerepe a tájkutatásokban. Talajosztályozási rendszerünk korszerűsítési lehetőségeinek vizsgálata (The function of soil research in the landscape studies. Examination of the modernization possibilities of the Hungarian soil-classification system)


Hevesi Attila: A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre) néhány, leginkább sajátos felszíni (?) karsztformája (Some surface charachteristics of karstic forms in the Sierra Gorda National Park (Sierra Madre Oriental, Mexico))


Horváth Gergely – Móga János – Leél-Őssy Szabolcs – Zámbó László: Karsztos tájak leromlása (degradációja) kínai karsztokon (Degradation of karst landscapes on Chinese karst areas)


Hoyk Edit: A szárazodás hatása a vegetáció alakulására homokhátsági szikes tavak példáján (Effects of aridification on the vegetation of natron lakes on sand ridges)


Hum László – Horváth Zoltán – Linkai István: A villánykövesdi téglagyár pleisztocén képződményei (Pleistocene deposits in the villánykövesd brickyard)


Illés Sándor: Többes állampolgárság három perspektívából (Multiple citizenship from three perspectives)


Kanalas Imre: A teleházak, mint a vidéki közösségfejlesztés új helyei (Telehouses – new places of rural community development)


Karancsi Zoltán – Hann Ferenc: Tájkép a művészetben, művészet a tájban (Landscape in art, art in landscape)


Kerényi Attila: A fenntartható fejlődés néhány világméretű gondjáról (Some global problems of sustainable development)


Kertész Ádám: A környezetkímélő mezőgazdálkodás hatása a tájra (The landscape forming role of conservation agriculture)


Kiss Andrea – Sümeghy Zoltán – Danku György: 1783-1784. évi szélsőséges tél és a Maros jeges árvize (Severe winter of 1783-1784 and the iceflood on the Maros river)


Kiss Attila: A tudatos városfejlesztés (A conscious way of urban development)


Kiss Tímea – Nyári Diána – Sipos György: Homokmozgások vizsgálata a történelmi időkben Csengele területén (Blown sand movement in historical times in the territory of Csengele)


Klinghammer István: Az alföld nagy vízi-munkálatai – a vízi-térképezés kezdetei (Great water-works of the Alföld – the beginning of water-cartography)


Kókai Sándor: A Bánát ökológiai sajátosságai, különös tekintettel a mezőgazdaságra (Ecological property of Bánát, with special regard to agriculture)


Koppány György: Az ókori civilizációk kialakulásának földrajzi elhelyezkedése (Geographic locations of development of the ancient civilizations)


Kovács Ferenc: A biomassza-mennyiség regionális változásainak vizsgálata a Duna-Tisza közén műholdfelvételek alapján (The investigation of regional variations in biomass production for the area of the Danube-Tisza Interfluve using satellite image analysis)


Lénárt László: A karsztvízszint csökkenésének jellemzői a bükki karsztvíz szintészlelő rendszer 1992 – 2005 közötti adatai alapján (The characteristics of karst water level decrease based on the data (between 1992-2005) of karst water monitoring network in the Bükk)


Lóczy Dénes: Karsztvidékek sérülékenységi értékelésének lehetőségei (Approaches to the vulnerability assessment of karst regions)


M. Tóth Tivadar: Mészkő területek repedésrendszerének modellezési lehetőségei (Fracture network modelling in karst landscapes)


Makra László – Mika János – Béczi Rita – Sümeghy Zoltán – Motika Gábor – Szentpéteri Mária: Légtömegtípusok objektív osztályozása Szegedre különös te-kintettel a levegő szennyezettségére a téli hónapokban (An objective classification system of air mass types for Szeged, Hungary with special interest to air pollution levels in the winter months)


Márton Mátyás: Nagy sikert hozó szakmai visszalépés a tengerdomborzat ábrázolásában a 20. század közepén (A regress in cartographical representation of submarine relief that resulted in great achievement in the mid-twentieth century)


Matzarakis, Andreas – Gulyás Ágnes: A contribution to the thermal bioclimate of Hungary – mapping of the physiologically equivalent temperature


Mészáros Rezső: A kibertér, mint új földrajzi tér (Cyberspace as a new geographical space)


Mika János – Sturzán Ria Beatrix: Két kénvegyület légköri háttér-koncentrációjának alakulása az alpi-kárpáti térségben (1977-2001) (Variation in background concentrations of two atmospheric sulphur compounds in the Alpine-Carpathian Region (1977-2001))


Molnár József – Kakas Mónika – Marguca Viola: A beregszászi hősziget intenzitásának és térbeli szerkezetének vizsgálata (Examination of intensity and the spatial structure of the maximum heat island in Beregszász (Berehove), Ukraine)


Mucsi László: A geoinformatika tudomány és a földrajz kapcsolata (Relationship between giscience and geography)


Nagy Gábor: A magyar gazdaság területi folyamatainak mérlege: erősödő területi különbségek, vs. regionális kiegyenlítődés (The uncertain results of the Hungarian regional processes: emerging inequalities vs. moderating regional inbalances)


Nagy Imre: A városökológia elméleti megközelítése (Theorethical backgrounds of urban ecology)


Oroszi Viktor – Sándor Andrea – Kiss Tímea: A 2005. tavaszi árvíz által okozott ártérfeltöltődés a Maros és a Közép-Tisza egy rövid szakasza mentén (Floodplain aggradation caused by the spring flood of 2005, along short sections of Maros and Middle-Tisza rivers)


Pál Ágnes – Pál Viktor: A határ menti fekvés hatása a szegedi kereskedelem térbeliségére (The effect of the borders on the spatiality of the commerce in Szeged)


Pfeffer, Karl-Heinz: The Swabian Alb – an anthropogenically transformed karst landscape


Rácz Lajos: Az amerikai környezettörténeti kutatás genealógiája (The genealogy of the American environmental history research)


Rakonczai János: Klímaváltozás – aridifikáció – változó tájak (Climate change – aridification – changing landscape)


Schweitzer Ferenc: Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szerepe a Paksi Atomerőmű életében (Studies by the Geographical Research Institute (GRI) on the environmental effect of Paks Nuclear Power Plant)


Suba János: A trianoni magyar–román határszakasz térképei és leírása (The maps and description of the Trianon border-line between Hungary and Romania)


Sümeghy Zoltán – Berta András – Gulyás Ágnes – Kiss Andrea: A relatív légnedvesség városi keresztmetszet menti éjszakai eloszlásának vizsgálata esettanulmányok segítségével, Szegeden (Case studies on the nocturnal distribution of relative air humidity along a representative urban cross-section, in Szeged)


Sümegi Pál – Bodor Elvira – Sümeginé Törőcsik Tünde: A hortobágyi szikesedés eredete (The origins of sodification in the Hortobágy region)


Szabó Mária: Tájszerkezeti változások a Szigetközben a mező- és erdőgaz-dálkodás, és a Duna elterelésének hatására (Landscape changes in the Szigetköz as consequences of land use and the Danube diversion)


Szegedi Sándor – Baros Zoltán: A hősziget kifejlődése és a település méret közötti kapcsolatok vizsgálata hajdúsági településeken (Examinations on the relationships between settlement size and development of the heat island in settlements of the Hajdúság region)


Szilassi Péter: A területhasználat változásának tendenciái a Balaton vízgyűjtőjén a településsoros statisztikai adatok tükrében (Main trends of land-use changes in the Balaton catchment area based on the agricultural census data)


Szónoky Ancsin Gabriella: Népesedési helyzetjelentés: öregedés vagy öregek fiatalodása? (A demographic status report: aging or rejuvenescence of the elderly?)


Tar Károly: A szeles napok statisztikai szerkezete Magyarországon (Statistical structure of the windy-days in Hungary)


Telbisz Tamás: Karrok modellezése (Modelling of karren forms)


Timár Judit: Nyugati hegemónia a földrajzban (Western hegemony in geography)


Tóth Adrienn: Tájtípus-térkép készítése és gyakorlati haszna egy kisvízgyűjtő példáján (Preparation and use of landscape type maps as reflected by the study of a small catchment)


Tóth József: A közép-európai migráció keretei és kutatási tézisei (Confines of migration in Central Europe and theses of research)


Unger János – Gál Tamás – Balázs Bernadett – Sümeghy Zoltán: a városi felszíngeometria és a hőmérséklet területi eloszlása közötti kapcsolat Szegeden (Connection between the spatial distribution of urban surface geometry and temperature in Szeged)


Vajda Gizella: Integrált térségfejlesztés az ESPON 1.1.2. program eredményei tükrében (Integrated spatial development according to ESPON 1.1.2)


Zámbó László – Weidinger Tamás: A karsztkorróziós talaj-hatás néhány tényezőjének vizsgálata esőszimulációs kísérletek alapján (Investigations of karst corrosional soil effects based on rain generator experiment)


Zboray Zoltán: A fotogrammetria alkalmazásának lehetőségei a karsztok domborzatának vizsgálatában (Possibilities of photogrammetry in the analysis of karst surface)


Zentai László: Karsztterepek ábrázolása a magyar topográfiai térképeken (Representation of karst terrains on Hungarian topographic maps)